Foto's door: Cofoto.nl

Doelstelling

Doelstelling Stichting VerwenEvent

Artikel 2
1. De Stichting VerwenEvent heeft ten doel:
a. kinderen met een functiebeperking en hun ouders en mantelzorgers een of meerdere malen per jaar door middel van een door de stichting georganiseerde gebeurtenis te verwennen;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
- het organiseren van evenementen;
- alle wettelijke middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn;

alles in de ruimste zin des woords.

Vermogen

Artikel 3
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
- subsidies en donaties;
- schenkingen, erfstellingen en legaten;
- alle andere baten.

Bestuur: samenstelling, wijze van benoemen

Artikel 4
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van minimaal drie bestuurders en maximaal vijf bestuurders.
2. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.
3. De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd.
4. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.
5. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Comité van aanbeveling

Artikel 11
1. Het bestuur kan een comité van aanbeveling instelling.
2. Het bestuur benoemt de leden van het comité van aanbeveling en stelt het aantal leden vast.
3. Leden van het comité van aanbeveling kunnen slechts zijn zij, die wegens hun bijzondere maatschappelijke verdiensten en/of hun waardevolle maatschappelijke contacten kunnen bijdragen aan de realisering van de doelstelling van de stichting.
4. Leden van het comité van aanbeveling worden geacht bij te dragen aan de realisering van de doelstelling van de stcihting, en daartoe onder meer toe te staan dat aan hun lidmaatschap van het comité van aanbeveling door de stichting bekendheid wordt gegeven.
5. Nadere bepalingen aangaande het comité van aanbeveling worden door het bestuur vastgelegd in een reglement.